Publikacje

Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych.

Błędy w procesie udzielania zamówień publicznych.

Odpowiedzialność zamawiającego.

Niniejsza książka przybliża Czytelnikowi cały proces kontroli zamówień publicznych oraz konsekwencje jej przeprowadzenia. Uwzględnia zagadnienia odpowiedzialności:

  • Dyscyplinarnej – w szczególności ze względu na dyscyplinę finansów publicznych,
  • Finansowej – z uwzględnieniem kar finansowych nakładanych przez Prezesa UZP oraz korekt finansowych w ramach projektów UE, a także
  • Karnej

Przedstawiono w niej m.in.:

  • Szczegółowe i praktyczne omówienie błędów, jakie popełniane są w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na etapach przygotowania postępowania, procedury oraz wykonywania umowy;
  • Zakres i pojęcie kontroli, jakiej poddawane są zamówienia publiczne;
  • Organy kontrolujące proces zamawiania robót budowlanych, dostaw i usług;
  • Szczegółowe zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów w związku z udzielaniem zamówień publicznych;
  • Informacje dla wykonawców, jak istotną rolę odgrywają w toku postępowania i jakie mają prawa;
  • Wskazówki dla zamawiających, jak unikać błędów w toku prowadzonych czynności przygotowawczych, proceduralnych i wykonawczych;
  • Bogaty wybór orzecznictwa KIO i sądów, dotyczący omawianej problematyki, przedstawiony w przystępnej formie.