Zamówienia publiczne dla zamawiających:

1) wybór właściwej procedury udzielenia zamówienia publicznego,

2) opiniowanie spraw w zakresie wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego na odstąpienie od rozeznania rynku w zakresie zamówień o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) opiniowanie treści zapytań ofertowych oraz rozstrzygnięć w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w tym:

 • ocena zgodności przedmiotu zamówienia z Prawem zamówień publicznych,
 • przygotowanie wymaganych prawem projektów pism i zawiadomień kierowanych
  do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nienaruszający zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, a jednocześnie pozwalający na wyłonienie kręgu wykonawców dających rękojmię prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
 • określenie kryteriów oceny ofert, tak aby przy możliwie jak najlepszym bilansie ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia możliwy był wybór oferty najkorzystniejszej,
 • opracowanie wzoru umów w sprawie zamówienia publicznego.
 • udział w przygotowaniu analizy potrzeb i wymagań,

5) udział w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania, a w tym przygotowywanie treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z jego publikacją.

6) udział w czynnościach podejmowanych w toku postępowania, a w tym:

 • opracowanie odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienia treści SWZ w zakresie formalno-prawnym,
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć w stosunku do wnoszonych odwołań,
 • przygotowanie projektów rozstrzygnięć innych problemów prawnych pojawiających się w toku postępowania oraz przygotowanie projektów pism i decyzji w tym zakresie,

7) udział w czynnościach związanych z badaniem i oceną ofert, w szczególności:

 • związanych z otwarciem ofert,
 • sporządzanie projektów ewentualnych informacji o wykluczeniu z postępowania,
 • sporządzanie projektów ewentualnych informacji o odrzuceniu oferty,
 • ocena złożonych ofert pod względem formalno-prawnym na etapie pracy komisji przetargowej oraz doradztwo prawne do czasu wyłonienia wykonawcy/ów przedmiotu zamówienia i podpisania z nim/i umowy,

8) udział w czynnościach związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej, a w tym:

 • uczestniczenie w czynnościach oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz czynności badania i oceny ofert, w szczególności weryfikacja formalnej ofert oraz oceny spełniania wymagań w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
 • opiniowanie i opracowanie we współpracy z Zamawiającym projektów rozstrzygnięć podejmowanych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem ich zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w celu zapewnienia skutecznego i sprawnego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; weryfikowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 • przygotowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z publikacją we właściwym publikatorze;

9) sporządzenie protokołu postępowania na określonych prawem formularzach,

10) o ile zajdzie taka potrzeba reprezentowanie Zamawiającego przed organami takimi jak: Urząd Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy kontrolne oraz inne podmioty sprawujące nadzór nad właściwym przebiegiem realizacji zamówień publicznych,

11) sporządzanie projektów odpowiedzi na odwołania i skargi wniesione przez wykonawców wobec czynności podjętych przez Zamawiającego (lub zaniechania czynności, do których Zamawiający był zobowiązany) w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

12) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie interpretacji przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych,

13. przygotowanie planu postępowań o udzielenie zamówień oraz planu pozostałych zamówień w jednostce zamawiającego,

14) przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień, w tym rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

15) ogólny nadzór nad procedurami zamówień publicznych stosowanymi przez Zamawiającego,

16) przygotowywanie lub dostosowywanie regulaminów udzielania zamówień dla Zamawiającego,

Zamówienia publiczne dla wykonawców:

1) analiza ogłoszeń o zamówieniach publicznych i dokumentów zamówienia,

2) pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne ze środków krajowych i UE,

3) weryfikacje ofert,

4) prowadzenie korespondencji z zamawiającymi,

5) pomoc lub udział, w tym reprezentacja w postępowaniach odwoławczo-skargowych,

6) przygotowanie zawiadomień organów kontrolnych, w tym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czy Instytucji Zarządzających o nieprawidłowościach w postępowaniach o zamówienia publiczne,

7) bieżące doradztwo.

69-min
pexels-sora-shimazaki-5668837

Doradztwo prawne dla przedsiębiorców:

1) udzielanie porad prawnych,

2) sporządzanie opinii prawnych,

3) sporządzanie wzorców umów,

4) weryfikacja umów i projektów umów dla Klienta,

5) pomoc w sprawach pracowniczych,

6) opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania Klienta,

7) reprezentowanie przez organami administracji oraz sądami i innymi organami;

8) pomoc w prowadzeniu przez Klienta negocjacji.

Audyty zamówień publicznych finansowanych ze środków krajowych lub UE:

1) ustalenie podstaw prawnych funkcjonowania jednostki;

2) ocena historii i aktualnego statusu jednostki, praw własności, zawartych umów, posiadanych pozwoleń, stanu zobowiązań, postępowań karnych, sądowych, administracyjnych;

3) status prawny nieruchomości, ich stan techniczny na podstawie opinii i operatów rzeczoznawców majątkowych;

4) identyfikacja i ocena struktur organizacyjnych i ich efektywności;

5) analiza struktury kadrowej według wybranych kryteriów; ocena procedur indywidualnych ścieżek kariery;

6) analiza aspektów psychologicznych i etyczno-moralnych; ocena kontaktów międzyludzkich, postaw pracowniczych i właścicielskich;

7) ocena sprawności gromadzenia i przepływu informacji oraz identyfikacja barier i niesprawności;

8) ocena stanu jednostki, sporządzenie zaleceń w zakresie poprawności organizacji i funkcjonowania jednostki, a także potrzeb w zakresie wprowadzenia zmian restrukturyzacyjnych.

Usługi due dilligence przedsiębiorstwa:

obejmują ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową. Zakres usług zależy od specyfiki badanego przedsiębiorstwa i planowanej transakcji i obejmuje przede wszystkim:

1) zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją;

2) określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży;

3) wypracowanie strategii negocjacyjnej z kontrahentem;

4) zaplanowanie harmonogramu transakcji.

W celu osiągnięcia powyższych celów przeprowadzane są w szczególności analizy:

1) finansowa,

2) prawna,

3) zarządzania kapitałem ludzkim,

4) organizacji,

5) przepływu informacji,

6) nieruchomości.

Organizacja i realizacja szkoleń w zakresie zamówień publicznych:

1) szkolenia przeznaczone są zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od potrzeb i przeznaczenia, tj. dla osób odpowiedzialnych za proces przygotowania i udzielania zamówień – po stronie zamawiającego i pozyskania zamówienia – ze strony wykonawcy, kadry kierowniczej, komórek kontrolnych i nadzorujących postępowania o zamówienia publiczne;

2) szkolenia prowadzone są zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów – stacjonarnych, ale również on-line;

3) szkolenia prowadzone są po uzgodnieniu zakresu tematycznego i harmonogramu z podmiotem zamawiającym szkolenie, z uwzględnieniem jednoznacznego określenia:

 • do kogo skierowane jest szkolenie;
 • celu szkolenia;
 • korzyści z uczestnictwa;
 • wskazania, czego nauczy się uczestnik