Obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest warunkiem komunikacji z Administratorem danych.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w  przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K&K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska-Kuźma s.c. ul. Bolesława Krzywoustego 40A, 02-496 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kancelaria@kkzp.pl 

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)           zawarcia i wykonania umowy/usługi – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO,

b)           do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO,

c)            zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO,

d)           nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe).

Odbiorcy Pana/Pani danych osobowych:

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w naszym imieniu. Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, a także kancelarie prawne z którymi współpracujemy, firmy informatyczne, audytorzy, doradcy.

Pani/Pana dane osobowe mogą również otrzymywać:

•             podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

•             banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

•             firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe,

•             podmioty zapewniające dostawę oprogramowania,

•             kancelarie prawne, radcy prawni z którymi współpracujemy.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających

z zawartej umowy. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych, uzależniony jest przede wszystkim od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

•             okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,

•             okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,

•             do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,

•             do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych).

W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:

•             prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

•             prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

•             prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

•             prawo do przenoszenia danych,

•             prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),

•             prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,

•             prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych

w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.

Treść tej wiadomości i jej załączniki są poufne i prawnie chronione.

Jeśli nie jesteś jej adresatem lub osobą przez niego upoważnioną do odbioru, nie powinieneś jej czytać, kopiować, używać lub przekazywać osobom trzecim. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne jej zniszczenie lub powiadomienie nadawcy.